Σάββατο, Απριλίου 14, 2012

Христос Воскресе - Χριστός Ανέστη

 

Ανάγνωση, στη μακεδονική γλώσσα,
της Ανάστασης του Ιησού Χριστού
από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (κεφάλαιο 16).

Μακεδονικά

Spelling

Ελληνικά

1 Во на време Штом мина саботата, Марија Магдалена, Марија Јаковова и Саломија купија мириси, за да дојдат и Го помажат Исуса.

1 Vo vreme shto mina sabota, Marija Magdalena, Marija Jakovova I Salomia koupija mirisi, za da dojdat I go pomazhat Isousa.

1 Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.

2 И во првиот ден од седмицата, дојдоа на гробот многу рано, кога изгреваше сонцето,

2 I vo prvijot den od sedmitsata, dojdoja na grobot mnogou rano, koga izgrevashe sontseto

2 Καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου

3 па си зборуваа меѓу себе: “Кој ќе ни го подигне каменот од вратата на гробот?”

3 pa si zborouvaa meju sebe:”Koj kje ni go podigne kamenot od vratata na grobot?”

3 Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;

4 И кога погледаа, видоа дека каменот е подигнат, а тој беше многу голем.

4. I koga pogleda, vidoa deka kamenot e podignat, a toj beshe mnogou golem.

4 Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.

5 Штом влегоа во гробот, видоа еден млад човек, облечен во бели алишта, како седи од десната страна; и се уплашија многу.

5 Shtom vlegoa vo grobot, vidoa eden mlad chovek, obletsen so beli alishta, kako sedi od desnata strana, I se ouplashija mnogou.

5 Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.

6 А тој им рече: “Не бојте се! Вие го барате Исуса Назареецот, Распнатиот. Он воскресна, не е овде. Еве го местото каде што беше положен.

6 A toj im reche:”Ne bojtese! Vie go barate Isousa Nazareetsot, Raspnatiot. On voskresna, ne e ovde. Eve go mestoto kade beshe polozhen.

6 Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.

7 Но одете, кажете им на учениците Негови и на Петра, дека Он пред вас ќе отиде во Галилеја; таму ќе Го видите, како што ви беше рекол.”

7 No odete, kazhete im na outssenitsite negovi I na Petra, deka on pred vas kje otide vo Galileja, tamoy kije go vidite, kako shto vi beshe rekol”.

7 Ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.

8 Па, штом излегоа, побегнаа од гробот, зашто ги опфати страв и ужас, и никому ништо не рекоа, оти се боеја.

8 Pa, shtom izlegoa, pobegnaa od grobot, za shto gi opfati stravi I ouzhas, I nikomou nishto ne rekoa, oti se boeja.

8 Καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.

 

Ευχαριστούμε τους φίλους αναγνώστες Παναγιώτη (για το ακουστικό & γραπτό υλικό) και τον Νατσεβ (για το φωτογραφικό υλικό του βίντεο) χάρις στα οποία έγινε η παρούσα ανάρτηση.

Христос Воскресе! Навистина Воскресе! Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου